Thông báo 7

Thông báo 7:

Tất cả những ai cư ngụ ở vùng Cali. đang còn đau khổ vì bệnh tật vì chữa hoài mà không khỏi, đều là nghiệp bệnh. Nếu muốn được hướng dẫn giải nghiệp bệnh miễn phí, xin liên lạc với :

  • Cô Nguyệt ĐT.714-713-2487
  • Victo Ho ĐT.714-369-0222

Khí Công Y Đạo Việt Nam

doducngoc


Trở về Mục Lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s