Thông báo 46

logo_KCYD

Lớp KHÍ CÔNG TRỊ BỊNH VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
do chính thầy Đỗ Đức Ngọc hướng dẫn.
Bắt đầu từ tháng 02-2014,
sẽ được tổ chức vào các ngày chủ nhật (trừ CN thứ I trong tháng),
từ 14g đến 15g30,
tại hội trường Cộng đồng công giáo Việt Nam vùng Montreal
(1420 Bélanger est, Montreal)
Xin đến thường xuyên để được huớng dẫn trị bịnh và tăng cường sức khỏe.