Thông báo 44

Thông báo 44:

Mở Khóa Khí Công Trị Liệu và Khí Công Tịnh Độ
tại Chùa Địa Tạng MTL.

Đuợc sự đồng ý của Thầy Trụ Trì Chùa Địa Tạng .

Khóa Khí Công Trị Liệu đuợc mở vào mỗi Chủ Nhật từ 16:00-18:00.để huớng dẫn tập khí công cho những Phật tử có bệnh cao áp huyết và Tiểu đuờng .

Mọi học viên đến tập được đo áp huyết và đo đường tại chỗ trước khi tập và sau khi tập để sẽ so sánh kết qủa để lập bảng Thống Kê trong Trang Nhà QIGONG Therapy Practice:

http://qigongrememo.forumatic.com/viewforum.php?f=2&sid=8688ce0f723fca61f593e2c739e2fe33

Đỗ Đức Ngọc