Thông báo 40

Thông báo 40:
Hội Khí Công Y Đạo Toronto

Địa điểm: Thánh thất Cao Đài, 3365 Dundas St W, Toronto.

Từ: 10:30 am-11:30 am
Hướng dẫn tập động công để tự chữa bệnh. 11:30 am- 2:00 pm

Trao đổi kinh nghiệm, học lý luận cách chữa bệnh. Liên lạc: (416) 617 6785 (sau 6pm). (416) 826- 0855

Thời khóa biểu năm 2012:

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 16/06

Ngày 30/06

Ngày 14/07

Ngày 28/07

Ngày 11/08

Ngày 25/08

Ngày 08/09

Ngày 22/09

Ngày 06/10

Ngày 20/10

Ngày 03/11

Ngày 17/11

Ngày 01/12

Ngày 15/12