Thông báo 4

Thông báo 4:

Trực tiếp truyền thanh buổi phỏng vấn Thầy Đỗ Đức Ngọc của Đài Phát Thanh TNVN

Ngày Thứ Tư 26 tháng 5/2010 vào lúc 8g tối Đài Phát Thanh TNVN Thời Báo sẽ trực tiếp truyền thanh buổi phỏng vấn Thầy Đỗ Đức Ngọc . Quý vị có thắc mắc và mun đặt câu hỏi xin xem trước trong trang nhà

https://khicongydaovietnam.wordpress.com/

các bài tập chữa bệnh trong danh sách video hướng dẫn .

Nếu có câu hỏi khác xin gọi vào số Tel: (416) 925 5746 trong thời gian phỏng vấn .Trở về Mục Lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s