Thông Báo 39Thông Báo 39 :
Thư hỏi bệnh

Kể từ nay những thư hỏi bệnh gửi vào địa chỉ doducngoc@gmail.com sẽ không được trả lời vì Thầy Ngọc thường luôn đi xa nhà.

Tất cả các thư hỏi bệnh phải gửi vào Forum sẽ được các thầy KCYĐ theo dõi và
trả lời

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewforum.php?f=32