Thông báo 2

Thông báo 2:

Kính mời quý đồng hương ngụ tại Montreal (Canada) – không phân biệt tôn giáo, sắc tộc – đến tập thể dục khí công (động công và tĩnh công) do Thầy Đỗ Đức Ngọc hướng dẫn vào mỗi chiều thứ bẩy ở Trung Tâm Lajeunesse, địa chỉ 7378 đường Lajeunesse, phòng 212 từ 13:30 đến 15:00 .

Thời khoá biểu hoạt động năm 2010 của thầy Ngọc tại Toronto:

Lớp Khí Công Y Đạo của thầy Ngọc sẽ bắt đầu trở lại tại Toronto kể từ tháng 3-2010.

Thời gian và địa điểm như trước:

* 11am đến 2pm : Học lý thuyết
* 2pm đến 5pm: Huớng dẫn luyện tập Khí Công Y Đạo chữa bệnh.

Tại :

Văn Phòng 2 Hội Người Việt
Địa chỉ: 3585 Keele St. (Toronto)

Cách 2 tuần thầy Ngọc sẽ đến Toronto 1 lần (xin xem thời khoá biểu dưới đây)


Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7
CN 14
CN 28
CN 11
CN 25
CN 09
CN 23
CN 06
CN 20
CN 04
CN 18

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

CN 01
CN 15
CN 29

CN 12
CN 26

CN 10
CN 24

CN 07
CN 21

Thứ bảy 11
CN 12

Thầy Ðỗ Ðức Ngọc sẽ nghỉ Đông từ tháng 1-2011 đến tháng 3 năm 2011

Trở về Mục Lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s