Thông báo 19

Thông báo 19:

MỞ LỚP TẬP KHÍ CÔNG Y ĐẠO TẠI VIRGINIA

Liên Đoàn Hướng Đạo Hồng Bàng tại Virginia khai giảng khóa mới ngày 18 tháng 3 Lớp Khí Công Y Đạo, vào mỗi tối thứ sáu từ 8:30 đến 9:30 tại địa chỉ : Nhà Thờ Knox 7416 Arlington Boulevard, Fall Church, VA 22042.

Điện thoại liên lạc :

  • Thầy Hùng (703) 449 9690

hoặc

  • Anh Cương (703) 502 9162.

(Bãi đậu xe phía sau nhà thờ, lối vào cũng ở phía sau, tầng trên)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s