Thông Báo 18

Thông báo 18:

Thời khoá biểu hoạt động năm 2011 của thầy Ngọc tại Toronto:

Lớp Khí Công Y Đạo của thầy Ngọc sẽ bắt đầu trở lại tại Toronto kể từ tháng 3-2011.

Thời gian và địa điểm như trước:

* 11am đến 2pm : Học lý thuyết
* 2pm đến 5pm: Huớng dẫn luyện tập Khí Công Y Đạo chữa bệnh.

Tại :

Văn Phòng 2 Hội Người Việt
Địa chỉ: 3585 Keele St. (Toronto)

Cách 2 tuần thầy Ngọc sẽ đến Toronto 1 lần (xin xem thời khoá biểu dưới đây)


Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7
CN 13
CN 27
CN 10
CN 24
CN 08
CN 22
CN 05
CN 19
CN 03
CN 17
CN 31

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

CN 14
CN 28

CN 11
CN 25

CN 09
CN 23

CN 06
CN 20

CN 11

 

Trở về Mục Lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s