Sách Lý Thuyết Đông Y

Quy Kinh Chẩn Pháp

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_quykinhchanphap-toantap.pdf

Triệu chứng lâm sàng học

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_trieuchunglamsanghoc.pdf

Bài lý thuyết tứ chẩn

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/bailythuyettuchan.pdf

Bài lý thuyết mạch bệnh

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_machbenh.pdf

Bài lý thuyết biến chứng luận trị

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_luantri.pdf

Câu chuyện Đông Y-1

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap1.pdf

Câu chuyện Đông Y-2

khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap2a.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap2b.pdf

Câu chuyện Đông Y-3

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap3a.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap3b.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap3c.pdf

Câu chuyện Đông Y-4

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap4a.pdf

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap4b.pdf

Câu chuyện Đông Y-5

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap5.pdf

Câu chuyện Đông Y-6

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap6.pdf

Câu chuyện Đông Y-7

https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/11/dongytap7.pdf

Advertisements

2 thoughts on “Sách Lý Thuyết Đông Y

  1. Cám ơn thầy nhiêu…! Con thấy mình may mắn khi được biết đến thầy và phương pháp lý luận và chữa bệnh của thầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s