Tự chữa khỏi Tê liệt

Tự chữa khỏi Tê liệt theo pp nằm, lăn, bò, ngồi, đứng, đi

1-Thử đường, thiếu đường phải uống cho đường-huyết lên 10mmol/l là đường vận động để có sức tập lâu không bị mệt

2-Chỉ cần người đứng bên cạnh đề phòng cho bệnh nhân khỏi ngã, nhưng phải để cho bệnh nhân tự lập

3-Tập như trẻ em đang tập lăn, lẫy, bò, ngồi, rồi tập đứng, tập đi…tập nhiều lần chân sẽ vững, tự tin và sẽ đi được một mình