Thầy Võ Hoàng Yên tại Montreal 2017-05-29

Thầy Võ Hoàng Yên tại Montreal 2017-05-29

1- https://www.youtube.com/watch?v=dcdIP8x97zk

2- https://www.youtube.com/watch?v=PECyXKvezrM

3- https://www.youtube.com/watch?v=NCDLCUDhVN8

4- https://www.youtube.com/watch?v=LafBW8Hbdh4

5- https://www.youtube.com/watch?v=G6p2ocE15II

6- https://www.youtube.com/watch?v=y7iWCdSVzKU

7- https://www.youtube.com/watch?v=6gmcCO2VKoQ

Lần đầu Thầy Đỗ Đức Ngọc hội ngộ Thầy Võ Hoàng Yên tại Montreal 2017-05-31