Máy Quest, khám tìm bệnh nan y của lục phủ ngũ tạng.

Máy Quest, khám tìm bệnh nan y của lục phủ ngũ tạng.
https://www.youtube.com/watch?t=19&v=-A_wzJcboc8

Xem thêm bài :
Phần 4 – https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0ekJlQnczTmRfbjQ/edit?usp=sharing
Tiêu chuẩn mới của chỉ số bơm máu ( từ 4.0-9.0) thay vì từ (3.0-9.0)