Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết.

Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết.

http://youtu.be/uGgR2ev6G6s

Advertisements