Cấp cứu bị té ngã bất tỉnh phải nằm liệt giường

Cấp cứu bị té ngã bất tỉnh phải nằm liệt giường

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=14&p=10395

Advertisements