Video mới

Nơi nào thiếu máu và đường gây ra đau phải châm và giác hút thông máu

1/3 http://youtu.be/AlUQGAyw7dk

2/3 http://youtu.be/XKdXYC2wxMI

3/3 http://youtu.be/xJMmxrYhuPs

Chocolat làm hạ áp huyết và đường

1/2 : http://youtu.be/hce9fdy9PQI
2/2 ; http://youtu.be/NCdXmDROEmA
Gai cột sống :
http://youtu.be/TCE6FuZsu1M
Advertisements