Video : Lý thuyết âm-dương ngũ hành tạng phủ

Video : Lý thuyết đông y – Ngũ hành tạng phủ :

1-://www.youtube.com/watch?v=awYSNdGT1Oc

2-https://www.youtube.com/watch?v=ulft9XuiOqo

3-https://www.youtube.com/watch?v=mk1__ijZTK8

Video : Âm-dương ngũ hành

1-https://www.youtube.com/watch?v=A0o3s27hdKE

2-https://www.youtube.com/watch?v=r_EKTVwCS

Advertisements