Video : Công dụng máy đo áp huyết phần 1 và 2

Hướng dẫn học viên tại Trung Tâm Phật Học Ứng Dụng bên Đức 2014

Công dụng máy đo áp huyết phần 1 và 2:
https://www.youtube.com/watch?v=i0QtoX7zFC4
https://www.youtube.com/watch?v=aoZVLtHkL_k

Advertisements