Phương pháp day vuốt huyệt theo KCYĐ làm tăng hay hạ áp huyết


Phương pháp day vuốt huyệt theo KCYĐ
làm tăng hay hạ áp huyết :

Vẫn xem huyệt là chính, nhưng vuốt trên một đoạn huyệt ngũ hành tác động trên đường kinh nhanh hơn, nên không khó như châm cứu phải đúng huyệt, vì trên kinh đã có sẵn đoạn bổ hay tả.

Trước khi vuốt huyệt trên da bệnh nhân, cần phải thoa dầu bôi trơn vừa dễ vuốt vừa không bị trầy da bệnh nhân. Chỉ cần vuốt bổ thì không làm đau bệnh nhân, nếu đau sẽ phản tác dụng thành tả.

Còn vuốt tả thì vuốt hơi đau.

Như vậy 6 công thức này được thực hành vuốt huyết như sau :

1-Làm tăng Khí lực (tâm thu) :

a-Chọn huyệt làm tăng khí lực bên tay trái : Bổ Giải Khê, bổ Hậu Khê

Bổ hỏa đoạn là vuốt từ Túc Tam Lý đến Giải Khê 9 lần rồi mới ấn day Giải Khê thuận 9 lần.

Bổ mộc đoạn là vuốt từ Hậu Khê đến Dương Cốc 9 lần, rồi mới ấn day Hậu Khê thuận 9 lần.

1-2-kinhdoanvi-tieutruong

b-Chọn huyệt làm tăng khí lực bên tay phải : Bổ Hiệp Khê, bổ Chí Âm

3-4-kinhdoandom-bangquang

Bổ thủy đoạn vuốt từ Túc Lâm Khấp đến Hiệp Khê 9 lần, rồi ấn day Hiệp Khê 9 lần thuận.

Bổ kim đoạn vuốt từ Thông Cốc đến Chí Âm lần, rồi ấn day Chí Âm 9 lần thuận.

2-Làm giảm Khí lực (tâm thu):

a-Chọn huyệt làm giảm khí lực bên tay trái : Tả Lệ Đoài, tả Nhị Gian

5-6-kinhdoanvi-daitruong

Tả kim đoạn từ Nội Đình đến Lệ Đoài 6 lần rồi ấn day Lệ Đoài 6 lần nghịch chiều.

Tả thủy đoạn từ Nhị Gian đến Tam Gian 6 lần rồi ấn day Nhị Gian 6 lần nghịch chiều

b-Chọn huyệt làm giảm khí lực bên tay phải : Tả Dương Phụ, tả Tiểu Hải

7-8-kinhdoandom-tieutruong

Tả hỏa đoạn vuốt từ Dương Lăng Tuyền đến Dương Phụ 6 lần rổi ấn day Dương Phụ 6 lần nghịch.

Tả thổ đoạn vuốt từ Tiểu Hải lên nách 6 lần rồi ấn day Tiểu Hải 6 lần nghịch.

3-Làm tăng Huyết (tâm trương) :

a-Chọn huyệt làm tăng huyết bên tay trái : Bổ Đại Đô, bổ Thiếu Xung

9-10-kinhdoanty-tam

Vuốt từ Đại Đô đến Thái Bạch 9 lần rồi ấn day Đại Đô 9 lần thuận.

Vuốt từ Thiếu Phủ đến Thiếu Xung 9 lần rồi ấn day Thiếu Xung 9 lần thuận.

b-Chọn huyệt làm tăng huyết bên phải : Bổ Khúc Tuyền, bổ Phục Lưu

11-12-kinhdoancan-than

Vuốt từ Khúc Tuyền lên háng (Âm Liêm) 9 lần rồi ấn day Khúc Tuyền 9 lần thuận.

Vuốt từ Phục Lưu lên Âm Cốc 9 lần rồi ấn day Phục Lưu 9 lần thuận

4-Làm giảm Huyết (tâm trương) :

a-Chọn huyệt làm giảm huyết bên tay trái : Tả Thương Khâu, tả Xích Trạch.

13-14-kinhdoanty-phe

Vuốt từ Trung Phủ dồn huyết vào huyệt Xích Trạch 6 lần rồi ấn day Xích Trạch 6 lần nghịch.

Vuốt từ Thái Uyên xuống Ngư Tế 6 lần rồi ân day Ngư Tế 6 lần nghịch.

b-Chọn huyệt làm giảm huyết bên tay phải : Tả Hành Gian, tả Thần Môn

15-16-kinhdoancan-tam

Vuốt từ Hành Gian lên Thái Xung 6 lần rối ấn day Thái Xung 6 lần nghịch.

Vuốt từ Linh Đạo ddđến Thần Môn 6 lần rồi ấn day Thần Môn 6 lần nghịch

5-Làm tăng nhiệt (nhịp tim) :

a-Chọn huyệt làm tăng nhiệt bên tay trái : Bỏ Đại Đô, ấn day thuận chiều 9 lần

b-Chọn huyệt tăng nhiệt bên tay phải : Bổ Hành Gian, ấn day nghịch chiều 6 lần

6-Làm hạ nhiệt (nhịp tim) :

a-Chọn huyệt làm hạ nhiệt bên tay trái : Tả Đại Đô, ấn day huyệt nghịch chiều 6 lần.

b-Chọn huyệt làm hạ nhiệt bên tay phải : Tả Hành Gian, ấn day huyệt nghịch chiều 6 lần.

Advertisements