THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC DẠY VỀ KHÍ CÔNG TRỊ LIỆU BỆNH CAO MÁU VÀ TIỂU ĐƯỜNG

THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC DẠY VỀ KHÍ CÔNG TRỊ LIỆU
BỆNH CAO MÁU VÀ TIỂU ĐƯỜNG
TẠI HỘI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO MONTREAL 29-9-2013

THỰC HÀNH 19 PHÚT VỚI THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC

Phần 1Phần 2 Phần 3Phần 4Phần 5 ( thực hành )

(nguồn: http://www.conggiaomontreal.org/)

Advertisements