CÁCH LẤY SẠN TRONG MẬT VÀ GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN (Thầy V-Đ-Hòa và chị Bình Minh)

CÁCH LẤY SẠN TRONG MẬT VÀ GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN
(LA MÉTHODE POUR EXTRAIT LES CALCULS DE LA VÉSICULE BILIAIRE ET DU FOIE)

Người trình bày : Thầy V-Đ-Hòa và chị Bình Minh

(nguồn: http://www.conggiaomontreal.org/)