Vài hình ảnh sinh hoạt lớp Khí Công Y Ðạo tại Edmonton (5-09-2010)

(Mời bấm trên hình để xem rõ hơn)

Hình ảnh do Việt Nam Thời Báo Edmonton cung cấp .