Sinh Hoạt của Phân Hội Khí Công Toronto

Sinh hoạt ngoài trời trong Ngày Lễ Canada Day
http://ca.video.yahoo.com/playlist/102481068

Party của Phân Hội Khí Công Toronto 25 -7- 2010
http://ca.video.yahoo.com/playlist/102482791

Advertisements